باخیش
یکشنبه 4 مرداد 1394
یازار: تـئهران تورکلری                                                             بؤلوم| برگی از تاریخ
+0 لایک

بخشی از توافق نامه عباس میرزا، شاهزاده قاجار با امپراطوری فرانسه که به زبان ترکی نگاشته شده است: